Vedtægter

VEDTÆGTER FOR DANISH FEDERATION OF STRENGTH ATHLETES

Forbundets hjemsted og navn
§ 1
Forbundets navn er Danish Federation of Strength Athletes (DFSA) og har hjemsted i Valby.

Forbundets formål
§ 2
Det er forbundets formål at fremme stærkmandssporten på landsplan – herfor gælder særligt at danne en bæredygtig og fremtidssikret struktur, der vil engagere og mobilisere flest mulig stærkmandsatleter. Forbundet baserer sit virke på demokratiske værdier og frivillige initiativer.

Regler for optagelse af medlemmer
§ 3
Enhver kan blive medlem af DFSA, hvis vedkommende:
– anerkender og tilslutter sig forbundets formål samt
– tilslutter sig forbundets vedtægter

Udmeldelse
§ 4
Udmeldelse skal ske skriftligt med løbende måned + en måneds varsel.

Stk. 2. Med majoritets flertal (2/3) har bestyrelsen ret til at ekskludere medlemmer med øjeblikkelig virkning. Dette gælder såfremt, der 1)foreligger kontingentrestance, eller 2)medlemmer på anden måde ikke overholder forbundets vedtægter og/eller regler eller 3)som ved deres opførsel nedbryder forbundets arbejde. Bestyrelsen kan ligeledes ophæve en eksklusion af et medlem ved majoritets flertal (2/3).

Stk. 3. Ved udmeldelse tilfalder et eventuelt overskydende kontingentbeløb forbundet.

Kontingent
§ 5
Forbundets kontingent og indbetalingsfrist fastsættes af bestyrelsen.

Stk. 2. Ved ændringer af kontingentet varsles dette senest to måneder før ikræfttrædelsestidspunkt via mail og forbundets hjemmeside.

Stk. 3 For aktive medlemmer fastsættes kontingentet til 250 DKK helårligt.

Ordinær generalforsamling
§ 6
Den ordinære generalforsamling, der årligt afholdes sidste lørdag i januar måned, er forbundets højeste myndighed. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 3 ugers varsel, og bekendtgøres og annonceres på forbundets officielle hjemmeside.

Stk. 2.  Dagsordenen samt regnskab og nødvendige bilag hertil bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Ved ekstraordinære tilfælde kan bestyrelsen dog afvige 8-dages fristen.

Stk. 3. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes. Forslagsstillere skal have været medlem af DFSA i 3 mdr. Kun medlemmer uden kontingentrestance er stemme- og taleberettigede på generalforsamlingen.

Vedtægtsændring
§ 7
Ændringer af disse vedtægter kan kun foretages på en generalforsamling jf. § 8 og 11 med majoritets flertal (2/3). Ændringer træder i kraft fra vedtagelsestidspunktet.

Dagsorden
§ 8
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse samt forelæggelse af næste års budget.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg af:
a) Formand
b) Næstformand & kasserer
c) 2 bestyrelsesmedlemmer
d) 1 Suppleant
e) Valg af revisor for et år
6. Evt.

Generalforsamlingens ledelse
§ 9
Generalforsamlingen vælger en dirigent til at lede forhandlingerne. Generalforsamlingen træffer beslutninger ved simpelt flertal. Ønskes der skriftlig afstemning, skal dirigenten imødekomme dette. Bestyrelsesvalg foregår ved skriftligt majoritetsvalg. Formand, næstformand og kasserer vælges for 2 år af gangen, således at formanden er på valg lige år og næstformand og kasserer ulige år. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at der i lige år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer + 1 suppleant og 2 bestyrelsesmedlem + 1 suppleant i ulige år.

Ekstraordinær generalforsamling
§ 10
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 1/3 af de aktive medlemmer skriftligt anmoder herom, eller bestyrelsen beslutter dette. Den ekstraordinære generalforsamling afholdes senest en måned efter afleveringen af de nødvendige tilkendegivelser til bestyrelsen. Indkaldelsesproceduren følger af § 8, 2. pkt.

Bestyrelsen
§ 11
Bestyrelsen varetager forbundets daglige ledelse, forvalter forbundets midler og repræsenterer forbundet i alle forhold. Bestyrelsen består af seks medlemmer, hvoraf formand, kasserer og yderligere ét bestyrelsesmedlem skal være myndige. Bestyrelsen skal, såfremt den er under 5 medlemmer, indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Bestyrelsen er ikke beslutningsdygtig, hvis der er færre end 5 medlemmer tilstede. Beslutninger træffes ved simpel majoritetsvalg, hvor hvert medlem har én stemme. Ved stemme lighed er formandens stemme den afgørende. Suppleanter erstatter eventuelt manglende bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter har mødepligt. Eventuelt fravær skal meddeles til bestyrelsen. Gentagende fravær kan medføre eksklusion.

Stk. 2. Det er ikke tilladt, at en eller flere medlemmer af bestyrelsen er bosat på samme adresse.

Regnskab og revision
§ 12
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Revision foretages af den på generalforsamlingen valgte revisor. Revisor har til enhver tid adgang til regnskabet og skal inden generalforsamlingen gennemgå og påtegne regnskabet. Regnskabet skal udleveres til revisor senest 14 dage før generalforsamlingen.

Opløsning
§ 13
Opløsning af foreningen kan kun ske ved 5/6 flertal

Stk. 2. Ved opløsning tilfalder eventuelle likvide midler velgørende formål.

Tegningsregler
§ 14
Tegningsretten tilfalder formanden, næstformanden samt kassereren. Det er således disse, der kan repræsentere foreningen udadtil.

Stk. 2. For at hæve på forbundets konto, skal minimum kassereren samt ét andet bestyrelsesmedlem være til stede.

Stk. 3. Ved udgifter på 5000 DKK eller over, er bestyrelsens samtykke påkrævet.

Stk. 4. Gæld kan kun stiftes i forbundet med 6/6 flertal herfor.

Stk. 5. Bestyrelsen hæfter ikke personligt på forbundets vegne. Dette gælder dog ikke, såfremt bestyrelsen vurderer, at der foreligger grov uagtsomhed.

Regler for deltagelse i alle forbundets stævner 
§ 15
For at deltage til stævner i DFSA-regi, skal man:
1 ) have haft fast bopæl i Danmark i en periode på minimum seks måneder, eller have Dansk Pas.
2) Udvise god opførsel, sportsmanship og en attitude, der er præsentabel for sporten og forbundet.
3) Møde op på det tidspunkt, der oplyses atleterne inden stævnestart.
4) Bære udleveret sponsortøj under hele stævnet, herunder også præmieoverraskelsen.

Regler for arrangører og discipliner i forbundets stævner
§ 16
Arrangører skal have tilegnet sig et aktivt medlemskab i DFSA, for at afholde et mesterskabsstævne i DFSA regi. 

Stk.2. Ved afholdelse af mesterskabsstævner, skal arrangør ansøge per e mail herom til bestyrelsen og godkendes.

Stk.3. Gældende pointsystem som er listet på forbundets hjemmeside, skal anvendes ved mesterskabsstævner.

Stk.4. Et mesterskabsstævne skal minimum indeholde følgende disciplintyper:
1) Én presdisciplin
2) Én walkdisciplin
3) Én disciplin hvor der løftes et objekt fra jorden. Kan eksempelvis være sten, dødløft af forskellige arter, dækflip m.m.

Stk.5. Valgte discipliner ved et mesterskabsstævne, skal godkendes af bestyrelsen.

Stk.6. Dommere ved mesterskabsstævner, skal godkendes af bestyrelsen.

Stk.7. Løftedragter og harpiks er godkendt at benytte ved mesterskabsstævner iflg. Internationale bestemmelser.

Stk. 8. Atlet tilmelding til den pågældende DFSA konkurrence, foregår via DFSA’s eget tilmeldingssystem.

Stk. 9. DFSA opretter den officielle begivenhed eller som minimum er arrangør på begivenheden.

Stk. 10. Arrangør kan skriftligt anmode om at tilbyde kvalifikationsplads til mesterskabsstævne, såfremt arrangør overholder ovenstående krav.

Stk. 11. Arrangør kan anmode om at afholde RECORD BREAKER  i forlængelse af konkurrence, hvis dette anmodes om senest 4 uger før konkurrencen.  

Stk. 12. For at en klasse kan oprettes, kræves minimum 3 deltagende atleter.

Stk. 13. Såfremt der afholdes kvindeklasse(r) ved det pågældende DFSA stævne, skal disse inddeles i følgende vægtgruppe(r): -63 kg, -82 kg, +82 kg.

Stk. 14. 

Danske rekorder
§ 17
Danske rekorder er kun gældende, hvis de sættes i et stævne i DFSA regi eller i et internationalt anerkendt stævne og der foreligger videodokumentation.

Præstationsfremmende midler
§ 18

DFSA tager afstand fra al brug af præstationsfremmende midler, men besidder ikke de nødvendige midler til at udføre dopingtests i forbindelse med konkurrencer.

Atletstøtte 

§ 19 

For at modtage atletstøtte fra DFSA, skal du som atlet minimum have været aktivt DFSA medlem i 6 måneder ud af de seneste 2 år.